Als de activiteiten van de beide interne vertrouwenspersonen en/of het inschakelen van het bestuur niet tot een oplossing leidt, kan de externe vertrouwenspersoon u vertellen hoe u de klacht schriftelijk kunt indienen bij de landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs).

Stichting GCBO
Postbus 394
3440 AJ Woerden

T: 070- 3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van Verus/GCBO en heeft ook de klachtenregeling die hiervoor geldt overgenomen. Deze regeling is in te zien bij de directie of contactpersoon. Zie ook beleidsstuk Klachtafhandeling van PCPO Midden-Brabant.

Samengevat:

 • Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht:
  • Indien dit onvoldoende resultaat heeft, verwijzing naar directie of interne vertrouwenspersoon;
 • Overleg met de directie of met de vertrouwenspersoon:
  • Bij onvoldoende resultaat wordt verwezen naar het bestuur;
 • De directeur wijst op de mogelijkheid de vertrouwenspersoon in te schakelen;
  • De vertrouwenspersoon wijst op de mogelijkheid de externe vertrouwenspersoon in te schakelen;
 • Overleg met het bestuur:
  • Het bestuur wijst klager altijd op de mogelijkheid de externe vertrouwenspersoon in te schakelen;
 • Overleg met de externe vertrouwenspersoon:
  • Geven van advies, nagaan van mogelijkheden om tot een oplossing te komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties;
  • Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan verwezen worden naar het bestuur of de onafhankelijke klachtencommissie, die behulpzaam zijn bij het indienen van de klacht;
 • Schriftelijk indienen van de klacht bij de landelijke klachtencommissie:
  • In de wet zijn ook bepalingen opgenomen hoe directie en personeel van een school moet handelen als zij weten of vermoeden dat een zedenmisdrijf is gepleegd, door iemand die op school taken uitvoert;
  • Directie en personeel zijn verplicht hiervan direct het bestuur op de hoogte te stellen;
  • Het bestuur overlegt met de vertrouwensinspecteur;
  • Als het bestuur en de vertrouwensinspecteur oordelen dat inderdaad sprake is van een (vermoeden van) zedenmisdrijf, doet het bestuur hiervan aangifte bij de politie en gaat over tot schorsing.

De wet die ten grondslag ligt aan de klachtenregeling voor scholen, wordt ook wel de ‘kwaliteitswet’ genoemd. Immers een goede afhandeling van klachten is van belang voor de kwaliteit van de school. Daarom vinden wij het van belang ook op deze manier aan onze kwaliteit te werken.