De medezeggenschapsraad (MR) is een door het ministerie van onderwijs ingesteld orgaan dat samen met het bevoegde gezag de algemene zaken in de school bespreekt. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. diverse zaken die de school aangaan zoals formatiebeleid, schoolgids en vakantierooster.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR) heeft een zittingsduur van drie jaar met kans op herverkiezing voor nog eens drie jaar en wordt door de ouders gekozen. Leerkrachten ofwel personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) hebben per toerbeurt zitting in de MR eveneens gedurende drie jaar. Ook zij hebben de mogelijkheid herkozen te worden voor eenzelfde termijn.

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wensen van de leerkrachten en de ouders ten aanzien van het onderwijs in de school. Goed contact met de achterban is noodzakelijk.

Namens het personeel hebben zitting (personeelsgeleding): Juf Iris (locatie Kameelstraat), juf Wieke (locatie NKO) en juf Mirthe (locatie Vincidorstraat). Namens de ouders hebben zitting (oudergeleding): mevrouw Sennouni & mevrouw Ardjoen.

Meer informatie? MR lid worden? Stuur een mail naar: defontein@pcpomiddenbrabant.nl.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag van 2022 – 2023.