Onderwijs op de Fontein

Werken bij Nieuwkomersonderwijs (NKO) is buiten het feit dat je werkt met kinderen van 4 tot en met 12 jaar, niet te vergelijken met werken op een reguliere basisschool. Een basisschool hanteert een leerlijn per schooljaar, een methode voor elk vak en een leerlingvolgsysteem volgens Cito/ParnasSys.  

Bij NKO werken we ook met groepsplannen en met methodes, maar er wordt meer maatwerk van je verwacht. Alle leerlingen van NKO werken vanuit hun eigen ontwikkelingsperspectief (OPP) (gekoppeld aan leerlijnen), hebben hun eigen voorgeschiedenis, hun eigen doelen en hun eigen onderwijsbehoeftes. 

Als leerkracht ga je continu op zoek naar de beste aanpak voor ieder uniek kind en moet je de leerlingen goed in het vizier hebben, flexibel en creatief zijn en doortastend te werk gaan. 

Passend Onderwijs

De regeling Passend Onderwijs betekent dat een schoolbestuur moet zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en extra onderwijsondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. De Fontein heeft in het ondersteuningsprofiel beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een belangrijke rol in het toelatingsbeleid van de school. U leest hierover uitgebreid in onze schoolgids.

Zorgondersteuningsteam

Op de Fontein werken we met een zorgondersteuningsteams per locatie. Het zorgondersteuningsteam bestaat uit de clusterdirecteur, locatiedirecteur en de intern begeleider. Er wordt per locatie wekelijks overlegd. Daarnaast beschikt elke locatie over een Remedial Teacher (RT-er), onderwijsassistenten en leraarondersteuner. Afhankelijk van de zorgvraag kunnen diverse interventies worden ingezet.